top of page

איסוף פינוי וטיפול בפסולת

 • הכנת מכרזים לאיסוף ופינוי אשפה, גזם וגרוטאות, שינוע מכולות, פינוי שקועי קרקע, פינוי פסולת למחזור.

 • הכנת תכניות אב לטיפול בפסולת כולל בדיקת מערך השירות, המלצות לייעול ושיפור, הפרדת פסולת ועוד.

 • בדיקות כדאיות ותימחור מערכי פינוי, הפרדה ומחזור.

 • פיקוח מדגמי ומעקב אחר ביצוע העבודות בשטח לבחינת יעילות ורמת השירות.

 • בחינת כדאיות פינוי עצמי מול פינוי קבלני.

 • התאמת חוקי עזר לאמות המידה לפינוי פסולת בסיסית ופסולת עודפת. 

 • יישום חוקי אחריות יצרן מורחבת (חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית).

 • מענה לקולות קוראים לתמיכות של המשרד להגנת הסביבה. 

 • בחינה כלכלית והיתכנות להקמת תחנות מעבר/מתקני קצה.

 • ליווי ויישום ההמלצות.

 • ניתוחים וחוות דעת כלכליות.

 • ביצוע סקרים בינלאומיים בתחום מדיניות, רגולציה ויישום פתרונות וטכנולוגיות בתחום פסולת בעולם. 

bottom of page