top of page

ד"ר שירה דסקל

מרצה בפורומים שונים במגוון תחומים

  • קיימות ושמירה על הסביבה

  • רגולציה סביבתית

  • אחריות תאגידית - היבטים תיאורטיים ויישומיים 

  • אחריות יצרן מורחבת

  • שרשרת הטיפול בפסולת עירונית מוצקה

  • כלכלה מעגלית

  • קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות

  • מוכנות חסינה למצבי חירום ואירועי קיצון

  • היערכות לשינויי אקלים

  • גישות ושיטות להוראה אפקטיבית במדיות מקוונות

bottom of page