top of page

לכל הפרסומים לחץ כאן

פרסומים נבחרים

אלימלך א., זוהר ט., ולדמן ר., דסקל ש. (2020) אקולוגיה וסביבה 11 (1)

דסקל ש., אילון א. (2020) אקולוגיה וסביבה 11 (4)

דסקל ש. (2020) אקולוגיה וסביבה 11 (4)

דסקל ש., בן-חיים י., בן-אליהו א., אבני ר. (2020) הוגש למרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

בין אחריות יצרן מורחבת לאחריות תאגידית - הטיפול בפסולת אריזות בישראל

דסקל ש., אילון א., שכטר מ. (2018) במסגרת כנס היסוד של האגודה הישראלית לאחריות תאגידית

bottom of page