top of page

ניסיון רב שנים במגוון רחב

של תחומים מוניציפליים וסביבתיים

  • תכניות הבראה, בדיקות כדאיות, תימחור שירותים.

  • הכנת מכרזים ותכניות אב.

  • סיוע וליווי שוטף של עבודת הגזבר.

  • ליווי שוטף של עשרות רבות של רשויות מקומיות בתחומים מוניציפאליים שונים, בפרט חניה ותברואה.

  • יעוץ למרכז שלטון מקומי ופורום ה-15 בתחום פסולת כולל חוק האריזות, חוק פסולת אלקטרונית, חוק פסולת בניין, היטל הטמנה, ביצוע בדיקות כלכליות וכתיבת חוות דעת.

  • יועצי פינוי אשפה וחניה של החברה למשק וכלכלה של המרכז לשלטון המקומי בע"מ (משכ"ל) במשך 28 שנים ברציפות עד שנת 2015 כולל ייזום וניהול תחומים אלה וליווי כלל הרשויות המקומיות המנהיגות חניה מוסדרת ועשרות רבות של רשויות מקומיות בתחום איסוף ופינוי אשפה.  

  • בדיקת יעילות ושירות במרבית בתי הספר העל יסודיים בארץ.

bottom of page