top of page
hands-making-equipment_1150-99.jpg

חינוך

  • בדיקת גירעונות בחינוך העל-יסודי

  • בדיקת פעילות בית הספר, הקצאה ורמת שירות

  • בדיקות כלכליות לבחינת יעילות ההקצאה ופערים בתקצוב

bottom of page